Egzamin Ustny

Zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji, z zakresu przepisów ujętych w wykazie. Zdający egzamin losuje zestaw pytań (wybór zestawu następuje poprzez losowanie z przygotowanych zestawów). Prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali 0-5 punktów.

Ilość pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 4 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań, przy czym:

 • - 50% stanowią pytania wybrane z Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych, opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
 • - 50% stanowią pytania opracowane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną indywidualnie dla zdającego, z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat ."

Uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

  – 10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.;
 • wymagana ilość punktów: 34 na 50 możliwych

Uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

  – 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.;
 • wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,

Uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

  – 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.;
 • wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,

Uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

  – 6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.;
 • wymagana ilość punktów: 20 na 30 możliwych.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby zakwalifikowane do egzaminu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1364) egzamin zdają wg zasad określonych w pkt 5.1 i pkt 5.2 . Doboru pytań dla zakresu specjalności budowlanej, która nie występuje w aktualnie obowiązujących przepisach, dokonuje się indywidualnie (dla konkretnego egzaminowanego).

W stosunku do osób, dla których postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone w poprzednich sesjach egzaminacyjnych (w protokołach z kwalifikacji wniosków został określony rodzaj i zakres uprawnień budowlanych, które osoby te po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu mogły uzyskać), a które do egzaminu z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły lub na egzaminie uzyskały wynik negatywny – po złożeniu wniosku o ponowne dopuszczenie do egzaminu, OKK dokonuje indywidualnie (dla konkretnego egzaminowanego) doboru odpowiedniego zestawu pytań testowych i ustnych, kierując się zasadami określonymi w pkt 5.1; 5.2 i 5.3.

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call