Warunki uzyskania oceny pozytywnej

Egzamin Testowy

Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:

 • – 30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno-budowlanych,
 • – 25 % - 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
 • – 20 % - 30 % z zakresu specjalności,
 • – 5 % - 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
 • – 5 % - 10 % z zakresu Kpa.
Czas egzaminu testowego.
 • – przy 90 pytaniach – 3 godziny
 • – przy 75 pytaniach – 2,5 godziny
 • – przy 60 pytaniach – 2 godziny
 • – przy 45 pytaniach – 1,5 godziny
 • – przy 30 pytaniach – 1 godzina

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, test zawiera:

1) na uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

90 pytań testowych w tym:

 • * 50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 23 pytania z przepisów techniczno-budowlanych
 • * 25 pytań z zakresu specjalności
 • * 9 pytań z zakresu przepisów związanych
 • * 6 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 3 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 68
2) na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

75 pytań testowych w tym:

 • * 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • * 20 pytań z zakresu specjalności
 • * 8 pytań z zakresu przepisów związanych
 • * 5 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 2,5 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 56
3) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

60 pytań testowych w tym:

 • * 35 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • * 15 pytań z zakresu specjalności
 • * 5 pytań z zakresu przepisów związanych
 • * 5 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 2 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 45
4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

45 pytań testowych w tym:

 • * 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • * 12 pytań z zakresu specjalności
 • * 5 pytań z zakresu przepisów związanych
 • * 3 pytania z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 1,5 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 34.

Egzamin ustny

Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego

Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego.

 • – przy 10 pytaniach – do 1 i 1/4 godziny
 • – przy 8 pytaniach – do 1 godziny
 • – przy 6 pytaniach – do 3/4 godziny
 • – przy 5 pytaniach – do 5/8 godziny

Zasady oceny egzaminu ustnego.

Osoba zdająca egzamin odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań. W przypadku niejasności w udzielonej odpowiedzi, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego oraz członkowie Zespołu – za zgodą przewodniczącego – mogą zadać egzaminowanemu dodatkowe pytania, nawiązujące do pytania wylosowanego. Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w skali od 0-5 pkt. W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany może posługiwać się tekstami aktow prawnych i Polskich Norm. W odpowiedzi należy wykazać się umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i znajomością przepisów prawnych(zrozumienie).

Liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

a) uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

  – 10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.; wymagana ilość punktów: 34 na 50 możliwych,
b) uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
  – 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,
c) uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
  – 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,
d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
  – 6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.; wymagana ilość punktów: 20 na 30 możliwych.

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call