Książka praktyki zawodowej - poprawne wypełnianie.


Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (ar1 14 ust.4 ustawy Pb).

Nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych "w komórkach" (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych,

Nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.

  • 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w "Książce praktyki zawodowej" – zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania.
  • 2. Stronę tytułową książki należy odpowiednio wypełnić.
  • 3. W "Książce praktyki zawodowej" należy:
    1. • wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dla danego obiektu dane techniczne jak np. powierzchnia, kubatura, długość i szerokość oraz klasa drogi, światło mostu, długość i średnica rurociągu, napięcie w kv przewodów, linii i sieci itp.
    1. • określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz na 3 miesiące przez osobę kierującą praktyką,
    1. • praktyka zawodowa odbywana po l stycznia 2003 r. może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów). Osoba kierująca praktyką potwierdzając praktykę zawodową obok pieczęci imiennej (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia MGPiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), obowiązana jest podać swój numer rejestracyjny wpisu na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie.

4. Praktyka zawodowa powinna być odbyta pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności, o jaką ubiega się zainteresowany. Osoba kierująca praktyką projektową powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń danej specjalności.

5. Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa, osoba kierująca praktyką wpisuje własnoręcznie w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu osoby odbywającej praktykę. Osoba kierująca praktyką podaj e swoją funkcję techniczną pełnioną (w projektowaniu lub na budowie) w okresie jej odbywania. Wskazane jest załączenie kserokopii uprawnień osoby nadzorującej praktykę. Ocenę tę potwierdza kierownik jednostki, w której odbywano tę praktykę oraz wpisuje charakter i okres zatrudnienia.

6. Praktyka zawodowa odbywana po dniu 1-4 luty 1995 r. może być dokumentowana wyłącznie w zarejestrowanej "Książce praktyki zawodowej", przy czym uznana (zaliczona) może być tylko praktyka wpisana do książki, odbyta po dacie jej zarejestrowania.

8. W przypadku odbywania praktyki "projektowej" i "wykonawczej", część książki przeznaczoną na zapisy szczegółowe (strony 19-92) należy podzielić części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły. W przypadku odbywania praktyki równolegle u różnych pracodawców, każdą z tych praktyk należy dokumentować na wydzielonych w tym celu stronach "Książki".

9. W przypadku wykorzystania w książce wszystkich stron przeznaczonych na zapisy szczegółowe, należy zarejestrować w okręgowej izbie samorządu zawodowego drugi egzemplarz książki i kontynuować w nim dalsze zapisy.

10. Na stronach 13-18 "Książki praktyki zawodowej" należy dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej z podziałem na praktykę "projektową" i "wykonawczą" (ewentualnie dodatkowo oddzielnie na specjalizacje i specjalności). Numeracja obiektów w zestawieniu (Lp.) winna być zgodna z numeracją na stronach zapisów szczegółowych (strony 19-92).

11. Osoby, które do dnia 26 grudnia 2002 r. swoje "Książki praktyki zawodowej" zarejestrowały w Urzędach Wojewódzkich, odbywanie praktyki zawodowej dokumentują dalej w tych książkach. W książce takiej należy dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej według obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i praktykę na budowie.

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call