Praktyka za granicą


Za równoważną może być uznana praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju.

Do praktyki zawodowej odbywanej za granicą nie stosuje się przepisów §4 rozporządzenia, czyli dokumentowania jej przebiegu w "Książce praktyki zawodowej".

Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju

Zaświadczenie powinno zawierać:

1. Wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora.

2. Potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 1, z określeniem charakteru wykonywanych czynności.

3. Ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której kierunkiem odbywana była praktyka

Posiadamy wzór poprawnie wypełnionego zaświadczenia zaakceptowanego w październiku 2011 roku, jezeli jesteś zainteresowany wejdź TUTAJ

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call