Specjalności udzielanych Uprawnień Budowlanych:

  - architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt.1) w zakresie określonym w art.14 ust. 3 Pkt 2-4
  - konstrukcyjno-budowlanej (art.14 ust.1 pkt. 2) – wszystkie rodzaje,
  - drogowej (art.14 ust.1 pkt 2a) – wszystkie rodzaje,
  - mostowej (art.14 ust.1 pkt 2b) – wszystkie rodzaje
  - kolejowej (art.14 ust.1 pkt 2c) – wszystkie rodzaje,
  - wyburzeniowej (art.14 ust.1 pkt 2d) – w całości,
  - telekomunikacyjnej (art.14 ust.1 pkt 2e) – wszystkie rodzaje.
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art.14 ust.1 pkt 4) – wszystkie rodzaje,
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art.14 ust.1 pkt 5) – wszystkie rodzaje.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca stałego zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej instancji w ww. sprawach należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Skróty wykorzystywane w wykazach materiałów i norm:Skrót Nazwa
Kb Specjalność konstrukcyjno-budowlana
IM Specjalność Inżynieryjna Mostowa
ID Specjalność Inżynieryjna Drogowa
IKI Specjalność Inżynieryjna Kolejowa (kolejowe obiekty budowlane)
IKz Specjalność Inżynieryjna Kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
IH Specjalność Inżynieryjna Hydrotechniczna
IW Specjalność Inżynieryjna Wyburzeniowa
IT Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
IS Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call